Politika zasebnosti

Splošni pogoji uporabe spletnega servisa Document Exchange – DEx

Inovis Labs, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o

Veljavnost: 23.4.2019

1 Splošne določbe in opredelitev pojmov

1.1 Splošni pogoji uporabe spletnega servisa Document Exchange – Dex (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Inovis Labs, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. (v nadaljevanju Inovis Labs) urejajo razmerja med Inovis Labs in uporabnikom spletnega servisa Document Exchange – DEx (v nadaljevanju uporabnik).

1.2 Splošni pogoji opredeljujejo uporabo spletnega servisa Document Exchange – DEx s strani njegovih uporabnikov ob upoštevanju tehnično-varstvenih mehanizmov, ki jih zagotavlja Inovis Labs.

1.3 Določbe teh splošnih pogojev veljajo, če jim določbe predpisov Republike Slovenije, določbe pogodbe ali ostali pisni dogovori med Inovis Labs in pogodbenim partnerjem ne nasprotujejo.

1.4 Lastnik in upravljalec spletnega portala oz. spletnega servisa Document Exchange – DEx storitve je Inovis Labs.

1.5. Splošni pogoji obravnavajo informacijske storitve, ki jih preko spletnega servisa Document Exchange – DEx Inovis Labs zagotavlja njihovim uporabnikom.

2 Osnovni namen spletnega servisa Document Exchange – DEx

2.1 Osnovni namen spletnega servisa Document Exchange – DEx je zagotavljanje dostopa uporabnikom do dokumentov.

2.2 Pojem „uporabnik“ pomeni osebe, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, osebe, ki opravljajo delo v družbi kot dijaki ali študenti, osebe, ki opravljajo delo v družbi na podlagi pogodbe med družbo in njihovim delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela drugim delodajalcem, ter osebe, ki opravljajo delo za družbo na podlagi pogodb civilnega prava.

2.3 Pojem „dokumenti“ opredeljujejo tisto zbirko podatkov, ki jih mora Inovis Labs svojim uporabnikom zagotavljati v okviru medsebojno sklenjene pogodbe o zaposlitvi oz. kakršnikoli drugi obliki zaposlitve, med katere sodijo: plačilne liste, podatki o stanju dopusta, podatki o izplačilu in višini regresa idr.

2.4 Spletni servisa Document Exchange – DEx uporabnikom omogoča, virtualni dostop, do dokumentov navedenih v točki 2.3, katere v digitalni obliki zagotavlja Inovis Labs, v skladu s predmetnimi Splošnimi pogoji.

3 Način in pogoji dostopa do dokumentov

3.1 Pravico dostopa do podatkov navedenih v točki 2.3 imajo osebe, navedene v točki 2.2. To pravico imajo na podlagi veljavno sklenjene pogodbe o zaposlitvi oz. kakršnokoli drugo obliko delovnega razmerja pri Inovis Labs.

3.2 Pogoj, da se uporabniku zagotovi in omogoči dostop do digitalnih dokumentov iz točke 2.3 je predhodni podpis izjave uporabnika, s katero soglaša in dovoljuje elektronsko vročanje navedenih podatkov s strani Inovis Labs.

3.3 Uporabnik hkrati s podpisom izjave o elektronskem vročanju dokumentov skladno z osnovnim namenom spletnega servisa Document Exchange – DEx, soglaša, da Inovis Labs v okviru in za namen uporabe spletnega servisa Document Exchange – DEx v procesu zagotavljanja dokumentov v digitalni obliki, obdeluje in dostopa do naslednjih podatkov uporabnika: ime, priimek, davčna št., elektronski naslov.

3.4 Inovis Labs uporabnikom preko spletnega servisa Document Exchange – DEx omogoči uporabnikom prejem dokumentov navedenih v točki 2.3, in neomejen dostop do njih ves čas trajanja delovnega razmerja pri Inovis Labs.

4 Varstvo osebnih podatkov in Inovis Labs kot obdelovalec podatkov

4.1 Inovis Labs hrani in obdeluje podatke uporabnika navedene v točki 3.3, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, z uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o elektronskih komunikacijah in ob upoštevanju smernic dobre prakse varovanja osebnih podatkov, ki veljajo na področju varstva osebnih podatkov in računalništva v oblaku. Izrazi v tem poglavju imajo enak pomen kot v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

4.2 Podatke navedene v točki 3.3, Inovis Labs kot upravljalec in lastnik spletnega servisa Document Exchange – DEx, uporablja zgolj za namen zagotavljanja dostopa do digitalnih podatkov uporabnikom. Inovis Labs se ob upoštevanju točke 6.1, zaveže, da navedenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih uporabljal za kakršenkoli drug namen, kot je določeno s predmetnimi splošnimi pogoji.

4.3 Inovis Labs v skladu z odločitvijo uporabnika izbriše ali slednjemu vrne vse osebne podatke po zaključku delovnega razmerja ter uniči obstoječe kopije, razen če jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali če pravo EU ali pravo RS predpisuje shranjevanje teh osebnih podatkov.

4.4 Inovis Labs nastopa kot posrednik oz. upravljalec spletnega servisa Document Exchange – DEx in je glede osebnih podatkov iz točke 3.3, odgovoren za obseg, vsebino, hrambo in način zbiranja le-teh, z namenom uporabe spletnega servisa v svoji podatkovni bazi.

5 Varovanje programske opreme za obdelavo osebnih podatkov

5.1 Dostop do programske opreme oz. spletnega servisa Document Exchange – DEx, s katero ali s pomočjo katere se obdelujejo osebni podatki, je varovan na način, ki dovoljuje dostop samo za to vnaprej določenim zaposlenim oz. osebam, ki za družbo po pogodbi opravljajo servisiranje ali vzdrževanje navedenega spletnega servisa, pri čemer si zaposleni med seboj ali s tretjimi osebami ne smejo izmenjevati ali razkrivati podatkov za dostop (ne glede na nivo pravic, ki jim je dodeljen).

5.2 Za dodeljevanje dostopa do spletnega servisa za uporabo spletnega servisa Document Exchange – DEx in vodenje evidence o tem je pristojen vodja oddelka ali direktor.

5.3 Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje (posodabljanje) programske opreme oz. spletnega servisa Document Exchange – DEx, je v pristojnosti direktorja.

5.4 Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje (posodabljanje) programske opreme oz. spletnega servisa Document Exchange – DEx s strani zunanjih izvajalcev je dovoljeno samo na podlagi odobritve direktorja, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in organizacije in posamezniki, ki imajo z Inovis Labs sklenjeno pogodbo, ki vključuje ustrezne določbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov.

5.5 Vse spremembe in dopolnitve programske opreme, je potrebno dokumentirati na način, ki omogoča sledljivost sprememb ali dopolnitev.

5.6 Izvajalec, ki v okviru svojih delovnih nalog ustvari ali dovoli ustvariti kopijo (baze) osebnih podatkov za namene servisiranja, popravila, spreminjanja ali dopolnjevanja programske opreme ali za nudenje podpore, je dolžan poskrbeti, da se, ko preneha potreba, kopija učinkovito uniči ali izbriše.

6 Varstvo osebnih podatkov in ukrepi ob varnostnih incidentih

6.1 Inovis Labs kot upravljalec spletnega servisa Document Exchange – DEx je dolžan izvajati ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in mora z osebnimi podatki, ravnati vestno in skrbno na način in po postopkih, ki jih določajo predmetni Splošni pogoji.

6.2 Inovis Labs je dolžan o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem osebnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju osebnih podatkov takoj obvestiti uporabnike in v nadaljevanju poskusiti z zakonitimi ukrepi takšno aktivnost preprečiti.

6.3 Direktor družbe Inovis Labs mora ob vsakem sumu kršitve varstva osebnih podatkov takšno kršitev sporočiti Informacijskemu pooblaščencu v 72 urah. Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine uporabnikov, mora direktor družbe poskrbeti za to, da so prizadeti uporabniki brez nepotrebnega odlašanja obveščeni o tem, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

7 Končne določbe

7.1 Splošne pogoje ali ostale pogoje v okviru zagotavljanja uporabe spletnega servisa Document Exchange – DEx, sme Inovis Labs kadarkoli spremeniti v skladu z veljavnimi predpisi.

7.2 O spremembah pogojev določenih v predmetnih splošnih pogojih ali drugih pisnih dogovorih, bo Inovis Labs uporabnike obveščal z obvestili na svojih spletnih straneh in z elektronskim pisnim obvestilom najkasneje 30 dni pred uveljavitvijo na elektronski naslov uporabnika.

7.3 V primeru, da je kateri koli del teh splošnih pogojev uporabe spoznan za neustreznega, nezakonitega ali neveljavnega, to ne vpliva na ostale dele, ki se uporabljajo še naprej in neodvisno od neustreznega dela.

7.4 Inovis Labs si pridržuje pravico do popravkov očitnih napak v splošnih pogojih uporabe spletnega servisa Document Exchange – DEx, brez obveščanja uporabnika. Popravki nimajo učinka spremembe splošnih pogojev uporabe.

7.5 Ti splošni pogoji pričnejo veljati s 23.4.2019.

Inovis Labs d.o.o.